KỸ THUẬT THI CÔNG XÂY TƯỜNG

🍀🍀🍀KỸ THUẬT THI CÔNG XÂY TƯỜNG🍀🍀🍀
🌳Một bức tường thi công như thế nào là đúng chuẩn mực🌳
👉Bản vẽ Shopdrawing ghi rõ kích thước và vị trí tường được phê duyệt
👉Đo vẽ xác định vị trí tại công trình
👉Khoan cấy bổ trụ
👉Xây hàng gạch chân để kiểm tra nghiệm thu kích thước
👉Căng dây, xây tường
👉Lanh tô, bổ trụ, chèn đầu tường
👉Kết thúc, dọn dẹp vệ sinh mặt bằng
👉Tưới nước bảo dưỡng
👉Nghiệm thu

BẢN VẼ SHOP DRAWING GHI RÕ CÁC KÍCH THƯỚC TƯỜNG TRÊN CÔNG TRÌNH
ĐỊNH VỊ VÀ BÚNG MỰC VỊ TRÍ XÂY TƯỜNG SO VỚI BẢN VẼ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *